Budapest XXI. Görgey Artúr tér 8. ——– Budapest XXI. Vénusz utca 2.
MAGÁN
KÖZFINANSZÍROZOTT
Kövess Minket
Facebook Pagelike Widget

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A Csillagtelepi Szemészeti Szolgáltató Kft   (Székhely:  Budapest, Déli u 5., adószám: 12296682-2-43, a továbbiakban Szolgáltató), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

A Szolgáltató elkötelezett a páciensei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja páciensei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Szolgáltató adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

A Szolgáltató a személyes adatokat egészségügyi szolgáltatások igénybevétele  céljából rögzíti,  az adott személy egyértelmű, egyedi azonosításához, illetve társadalombiztosítási támogatás elszámolásához elégséges mértékű legyen. Ezen adatok köre és megőrzésének ideje jogszabályban meghatározott. Az adatkezelés céljai:

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása;
 • a Szolgáltató eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,
 • az érintett páciens egészségi állapotának nyomon követése;
 • orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése;
 • statisztikai vizsgálat;

A Szolgáltató szolgáltatási telephelyein az egészségügyi szolgáltatások során történő adatszolgáltatás a Páciens részéről önkéntes hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés jogalapja ezen kívül az alábbi jogszabályok, melyek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának és igénybe vételének kapcsolatát szabályozzák:

 • évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről;
 • évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról;
 • LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól;
 • évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről.

Tájékoztatjuk pácienseinket, hogy az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartásáról a következőképpen rendelkezik: (30. § (1)) „az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 éviga zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.” Ez  azt is jelenti, hogy az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával (pl. orvos csere, szolgáltatóváltás) a jogszabályi előírások miatt a személyes adataikat a mindenkori rendelkezéseknek megfelelően továbbra is meg kell őriznünk.

Az egyéb, nem egészségügyi szolgáltatások során felmerülő adatok kezelésének jogszabályi alapja a      2016/679 számú EU rendelet  (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; és a  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A Szolgáltató  kijelenti, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Érintettek jogai

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok tekintetében az érintettnek a Szolgáltató bármikor rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét   az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kilétét és elérhetőségeit; a személyes adatok tervezett kezelésének céljait, valamint az adatkezelés jogalapjait;  adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint érintettnek joga van:

    –kérelmezni a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését  

       vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

    –joga van az adathordozhatósághoz;

    –az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban  

       történő visszavonásához;

    –a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Szolgáltató rendszerén belül kockázattal járna a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adott szolgáltatási nyújtó telephelyen, vagy a szolgáltató másik telephelyén, székhelyén, valamint az adatok tárolására kijelölt szerverein találhatók meg. Bizonyos szolgáltatás részeket külső szolgáltatók nyújthatnak, amely esetben ezen külső szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, és az adatot saját számítástechnikai eszközein is tárolhatja. Ez esetben Szolgáltató ezekért úgy felel, mintha azok a sajátjai lennének.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket, informatikai szolgáltatókat úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cégünk adatfeldolgozót vesz igénybe a számítógépes rendszerének működési rendszere miatt. Az adatfeldolgozótól megfelelő, és szerződésben biztosított garanciákat kérünk, hogy az adatkezelése megfeleljen a 2016/679 számú EU rendeletnek.

A Szolgáltató által kezelt adatokat elsődlegesen a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. Az adatokat kötelesek vagyunk továbbítani az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felé. Ezen kívül az érintettek adatait az informatikai szakrendszerünket üzemeltető társaság kezeli, mint szerződött adatfeldolgozó, de azokat egyéb harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből, jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez Ön, mint érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

Fontos: Az Ön EESZT-be kerülő egészségügyi adatait és dokumentumait csak a háziorvosa és kezelőorvosa láthatja. A gyógyszertári rendszerek csak a recept adatokat érhetik el. Önnek módjában áll szabályozni és nyomon követni az egészségügyi adataihoz történő hozzáféréseket („digitális önrendelkezés”) az EESZT lakossági internetes oldalán (www.eeszt.gov.hu).

A Szolgáltató üzemeltetésében lévő weboldalak:

www.csepelszemeszet.hu

 

Kapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van,  fordulhat  a Szolgáltató vezetéséhez  sfeher@sfbp.hu email címen   és   1211. Budapest, Déli u 5. postacímen és adatvédelmi ügyekben az adatvédelmi tisztviselőhöz az adat.dpo@gmail.com email címen.

 

Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk pácienseinket és ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

 

Fogalmak

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; © TMSI Kft

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelő:  Csillagtelepi Szemészeti Szolgáltató Kft  1211. Budapest, Déli u 5

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 1. EESZT

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Eljárási szabályok

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

Adatvédelmi hatóság   Fordulhat  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  és  vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu 

Hatályos 2018. május 25-től visszavonásig

ITT TALÁL MINKET
A TÉRKÉPEN

Görgey Artúr tér 8
Vénusz utca 2